Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 26.11

22 Nov 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 26/11/2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

1.-Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

2.-Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019 » (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

4.-«Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2019 » (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

5.-«Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.-«Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

7.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

8.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών και υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

9.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης ).

 

10-.«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2019» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

11.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, έτους 2019» του Δήμου Δίου-Ολύμπου, συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

12.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου, έτους 2019» του Δήμου Δίου-Ολύμπου, συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

13.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2019» του Δήμου Δίου-Ολύμπου, συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

14.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, έτους 2019» του Δήμου Δίου-Ολύμπου, συνολικού προϋπολογισμού #24.799,81# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

15.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, έτους 2019» του Δήμου Δίου-Ολύμπου, συνολικού προϋπολογισμού #24.799,81# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

16.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2019» του Δήμου Δίου-Ολύμπου, συνολικού προϋπολογισμού #24.799,81# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

17.- «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

18.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

19.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

20.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου  έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού #44.954,96# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

21.- «Aκύρωση   χρηματικού εντάλματος Επιτρόπου». (εισήγηση  Οικονομική Υπηρεσία).

 

22.- «Aνάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αποκατάσταση 30 ιστών και 60 φωτ/τικών στην ΔΚ Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου ,λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Π.Κ.Μ) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων » συνολικού προϋπολογισμού 42.129,00€ με Φ.Π.Α. 24%).(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

23.-«Λήψη απόφασης προς έγκριση της ασκηθείσας προσφυγής με αριθμ. πρωτ. 18890/19-11-2018 ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152Ν. 3463/2006 κατά της από 29-10-2018 και αρ.πρωτ. 6.981/29-10-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης ακύρωσης της με αριθμ. 228/2018 Α.Ο.Ε. αναφορικά με την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση οδού Κ. Καραμανλή στην Δ.Κ. Πλαταμώνα» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

24.- «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου).

 

25.- «Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση νομικής συμβούλου του Δήμου Δίου –Ολύμπου για παράσταση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

26.- «Υποβολή αιτήματος Προέγκρισης δημοπράτησης για το έργο “Αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών Δ.Δ. Πλαταμώνα” και διαβίβαση σχεδίου τευχών δημοπράτησης στην ΕΥΔ ΠΕΠ ΠΚΜ».

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *