Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13.11

08 Nov 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 13/11/2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Δίου» εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 40/2017). (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

2.- Επιστροφή εγγυητικής επιστολής. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 

3.- Επιστροφή εγγυητικής επιστολής. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 

4.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ΄ σταδίου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών  – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου» για τα έτη 2018 και 2019» (41/2017 μελέτη). (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

5.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαπραγμάτευσης για την κατεπείγουσα προμήθεια προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αποκατάσταση 30 ιστών και 60 φωτ/τικών στην ΔΚ  Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου, λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης  (ΚΡΗ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Π.Κ.Μ.), λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.- Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στο ρέμα Τσουκανάρα της ΔΕ Λιτοχώρου προϋπολογισμού 291.000,00€ με Φ.Π.Α.» (45/2017 μελέτη). (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

7.- Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 21.000,00τ.μ., τμήματος του με αριθμ. 749 τεμαχίου, στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Ν. Εφέσου στη Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για καλλιέργεια (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

8.- Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 24.500,00τ.μ., του με αριθμ. 990ε τεμαχίου, στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» της Τ.Κ. Κονταριώτισσας στη Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για την κατασκευή εγκαταστάσεων ψυγείων και διαλογητηρίων φρούτων. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

9.- Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού 2019 σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

10.-  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

11.-.Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση νομικής συμβούλου του Δήμου Δίου –Ολύμπου για παράσταση σε διοικητικά δικαστήρια. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

12.-. Εισήγηση-γνωμοδότηση για το διορισμό δικηγόρου προς εξέταση αιτήσεων πολιτών, που ζητούν αποζημίωση για ζημίες που έπαθαν τα Ι.Χ.Ε. αυτ/τά τους, λόγω κακοτεχνίας του δρόμου (λακκούβες) στο Λιτόχωρο κατά κύριο λόγο ή σε άλλες Δ.Κ. του Δήμου και σύνταξη αιτιολογημένης εισήγησης-γνωμοδότησής του προς την Οικονομική Επιτροπή για αποζημίωση ή μη αυτών.(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

13.- Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατ. Ολύμπου, έτους 2018» εκτιμώμενης αξίας 450.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 39/2017) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

14.- Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου -Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *