Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 23.10

19 Oct 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 23/10/2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 246/2018 Α.Ο.Ε. κατά το μέρος που με αυτήν κρίθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε» και «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ»  ως σύμφωνες με τους όρους της υπ΄αριθ. 169/6274/20.04.2018 Διακήρυξης και προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

2.- Αποδοχή χρηματοδότησης της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  πράξης με τίτλο «Δράσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018-Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.( Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

3.-Αποδοχή χρηματοδότησης της ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»   πράξης με τίτλο «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Δίου-Ολύμπου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018-Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.( Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-Αποδοχή χρηματοδότησης της  ενταγμένης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»    πράξης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018-Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.( Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-Αποδοχή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την  λειψυδρία (ΣΑΕ 055)» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018-Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.( Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

6.-«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τελών φωτισμού- καθαριότητας έτους 2019 ». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

7.-«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2019». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

8.- «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2019». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

9.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2019 και εφεξής». (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

10.-Ειδική διαταγή για τη μείωση της αμοιβής του αναδόχου για μη ουσιώδη ελαττώματα του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Δ Πλαταμώνα» αναδόχου Κ/Ξ Χρ. Τσελεγκερίδη-Επίδοξος τεχνική ΕΠΕ.(Εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 

11.-Ορισμός δικηγόρου προς έλεγχο αιτήσεων δικαιούχων, που κληρώθηκαν οικόπεδα μέσα στο σχέδιο πόλεως του Ν. Παντελεήμονα δυνάμει των με αριθμούς 7/1965, 34/1979 αποφάσεων του πρώην Κοινοτικού συμβουλίου της άλλοτε Κοινότητας Παντελεήμονα, χωρίς να έχει ακολουθήσει και η οριστική παραχώρηση, μετά των συνοδευόντων αυτές δικαιολογητικών, προκειμένου να ακολουθήσει γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την πληρότητα αυτών προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. (Εισήγηση  Νομική Υπηρεσία).

 

12.-Έγκριση ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος (ανακοπή εκτέλεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης) ΚΑΤΑ Δημητρίου Παραλυκίδη του Ιωάννη, κατοίκου Αιγινίου και  Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 123/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και του ανωτέρω  Δημητρίου Παραλυκίδη. (Εισήγηση  Νομική Υπηρεσία).

 

13.-Ορισμό δικηγόρου προς έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας δικαιούχων αποζημίωσης της με αριθμό 1/2002 πράξης επέκτασης σχεδίου Λεπτοκαρυάς, προκειμένου να αποζημιωθούν για τα ρυμοτομούμενα τμήματα των ιδιοκτησιών τους. (Εισήγηση  Νομική Υπηρεσία).

 

14.-Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. ( Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

 

 

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *