Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 08.10

05 Oct 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 08/10/2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Κατάπτωση του με αριθμό 426/05-07-2017 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. (Γραφείο Παρακαταθηκών 135- Κατερίνης), ποσού  εκατό τριάντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (133,50)ευρώ του ΜΑΚΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την συμμετοχή του στην δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700,00τ.μ., με αριθμ. τεμ. 413 δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914,00τ.μ. στη θέση «ΜΟΥΤΣΑΛΑ» (Σχολικό) της Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

2.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.000,00 τ.μ. στη θέση ΚΑΡΑΛΗ  της Τ.Κ. Ν. Πόρων, έτους 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

3.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.906,82 τ.μ. στη θέση «ΛΟΥΖΟΝΙΚΟΣ» Βαρικού της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για τα  έτη 2017 και 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-«Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την εκ νέου  εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής εμβαδού 22.000,00τ.μ., με αριθμ. τεμ. 716, στη θέση «ΚΑΡΑΛΗ» στη Τ.Κ. Ν. Πόρων, της Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για καλλιέργεια » (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.-Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Δίου» εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 40/2017) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

7.-«Λήψη απόφασης για νομική προστασία και ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης υπαλλήλου για υπόθεση που αφορά δημοτικό έργο, ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

8.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για  εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Τ.Κ. Ν. Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

9.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Δίου – Ολύμπου», συνολικού προϋπολογισμού #39.963,50# ευρώ με (Φ.Π.Α.) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

10.-Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Κατεπείγουσα προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αποκατάσταση 30 ιστών και 60 φωτ/κών στην Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου, λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Π.Κ.Μ.) (ορθή επανάληψη στις 22-11-2017) (ΚΡΞ/24293(146)/15-01-2018 απόφαση Π.Κ.Μ. παράταση), λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

11.-«Καθορισμός αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης ή μη των αποθηκευτικών χώρων στο χωριό των Ψαράδων της Δ.Κ. Λιτοχώρου για το έτος 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

12.-Έγκριση ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος (αγωγής) στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κατερίνης (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

13.-Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος (προσφυγής) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης κατά των με αριθμούς 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/13-09-2018 και με αριθμ. πρωτ. 2261.4-01/8307/2018, 2261.4-01/8308/2018, 2261.401/8304/2018, 2261.401/8306/2018, 2261.401/8305/2018, 2261.401/8310/2018 και  2261.401/8309/2018 αντίστοιχα αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ποσού διακοσίων (200,00)ευρώ η κάθε μία και συνολικά 1.400,00ευρώ (7χ200) (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

14.- Λήψη απόφασης για ανάθεση στους δικηγόρους Μαρία Κάκκαλου και Ιωάννη Σαχινίδη, κατοίκους Κατερίνης, στους οποίους ανατέθηκε με τη με αριθμό 28/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ήτοι Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης σε πρώτο βαθμό, όπου ήδη εκκρεμούν δικόγραφα από και κατά του Δήμου σχετικά με την υπόθεση ακινήτου εμβαδού αρχικού 4251 στρεμμάτων και ήδη 4.218,600 στρεμμάτων που αποτελούν το με αριθμό 11 και τμήμα του με αριθμό 12 όμορου ακινήτου του Δήμου και υπάρχει αντιδικία με την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου και του Ελληνικού Δημοσίου, και της δίκης που εκκρεμεί προς συζήτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κατερίνης για τη δικάσιμο της 5-11-2018, μετά από τη με αριθμ. καταθ. 988/55/2018 ΚΛΗΣΗ της (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

15.-Ορισμός δικηγόρου για τη διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών και εν γένει πολιτών προς αποζημίωση από το Δήμο για ζημίες που υπέστησαν λόγω βλαβών-φθορών του οδοστρώματος (λακκούβες) από υπαιτιότητα του Δήμου, λόγω αδυναμίας της μίας και μοναδικής έμμισθης δικηγόρου (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

16.-Νομιμοποίηση έμμισθης δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Β΄ ΟΥΣΙΑΣ 3Μελές, κατά τη δικάσιμο της 09-10-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή  δικάσιμο, όπου εκδικάζεται η αγωγή χρέους της Ο.Ε. με την επωνυμία «Μ. ΣΟΥΛΕΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Ν. Έφεσο Πιερίας και εκπροσωπείται νόμιμα ΚΑΤΑ του Δήμου (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

17.-Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *