Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21.09

19 Sep 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 21/09/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-Κατακύρωση του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Δίου-Ολύμπου» (35/2017 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

2.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής εμβαδού 22.000,00τ.μ., του με αριθμ. τεμ. 716, στη θέση «ΚΑΡΑΛΗ» στη Τ.Κ. Ν. Πόρων, της Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για καλλιέργεια» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:«Ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου » (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 

4.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-«Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αποδοχής ποσού και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, για υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας με σκοπό την αντικατάσταση οικοσκευών από τις πλημμύρες της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).    

 

6.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *