ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’άριθμ: ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10 Sep 2018

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016(ΦΕΚ224/τ.Α΄/2-12-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012) .
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4554/2018(ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-07-2018)
 6. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν.4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-03-2018).
 7. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ.Β’/6-2-2017).
 8. Την υπ΄αριθμ.40/21-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 1553/08-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Δίου Ολύμπου Ν.Πιερίας», (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα)».
 10. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/04-06-2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Δίου Ολύμπου η πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 28789/19-06-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
 11. Την υπ΄αριθμ. 190/24-07-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου Ολύμπου Νομού Πιερίας με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου».
 12. Το υπ΄άριθμ.πρωτ. 6031/03-09-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα: «Επικύρωση της αριθμ.190/18 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου – Ολύμπου».
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου Νομού Πιερίας (ΦΕΚ 328/τ.Β΄/08-02-2017) καθώς και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2904/τ.Β΄/22-08-2017).
 14. Την από 23-08-2018 βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δίου Ολύμπου Ν.Πιερίας για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Προσχολικής Αγωγής(Παιδικός Σταθμός), που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

Ατόμων

           
101 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) Λιτόχωρο

Ν. Πιερίας

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2019 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμενα

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

   
    101 Πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαίσευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή  Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικόυ Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού  Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού  Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

 

Τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην υπ΄αριθμ.14649/07-09-2018 ανακοίνωση καθώς και στο από 30/03/2017 παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) , η οποία θα είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Δίου – Ολύμπου www.dion-olympos.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ.Νικολάου 15 ΤΚ 60200 Λιτόχωρο απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Δίου – Ολύμπου (αρ.107), τηλ. Επικοινωνίας: 2352350123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

 

 

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα -> Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ)  στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ           

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *