Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 08.08

03 Aug 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 08/08/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 11:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Κατάπτωση της με αριθμό 397/7050496/03-04-2018 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού τριακοσίων τριάντα (330,00)ευρώ της ΜΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, για την συμμετοχή της στην δημοπρασία εκμίσθωσης αιγιαλού στη θέση νότια του αναψυκτηρίου Κιούση Δ.Κ. Πλαταμώνα έτους 2018, για τοποθέτηση ομπρελών-ανάκλιντρων (ξαπλωστρών)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

2.-«Κατάπτωση του με αριθμό 3905/26-03-2018 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ., ποσού τριάντα τριών (33,00)ευρώ της ΒΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την συμμετοχή της στην δημοπρασία εκμίσθωσης αιγιαλού στη θέση Καλαμάκι νότια του Αμέθυστος στην Δ.Κ. Πλαταμώνα έτους 2018, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

3.-«Κατάπτωση του με αριθμό 26119/28-03-2018 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού είκοσι τεσσάρων (24,00)ευρώ του ΒΛΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, για την συμμετοχή του στην δημοπρασία εκμίσθωσης αιγιαλού στη θέση ανάμεσα των επιχειρήσεων LEMOON και ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ στην Πλάκα της Δ.Κ. Λιτοχώρου έτους 2018, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-«Κατάπτωση του με αριθμό 23342/12-08-2010 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού διακοσίων δέκα (210,00)ευρώ της ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης αναψυκτηρίου στην Δ.Κ. Νέας Εφέσου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου).

 

6.-«Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της Νομικής Δικηγόρου του Δήμου, για παραστάσεις σε Διοικητικά Δικαστήρια» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

7.-«Έγκριση ή μη  πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  του Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας & συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Δίου-Ολύμπου» (35/2017 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

8.-«Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της Νομικής Δικηγόρου του Δήμου, για παραστάσεις σε Διοικητικά Δικαστήρια» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

9.-«Διορισμός δικηγόρου προς άσκηση των ενδεδειγμένων ασφαλιστικών μέτρων και κάθε άλλου προσωρινού μέτρου για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών εντός ξένης ιδιοκτησίας (οικοπέδου) στην Τ.Κ. Σκοτίνας στα πλαίσια της εργολαβίας «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

10.-Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου με τίτλο:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Δίου» εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 40/2017) (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

11.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

12.-«Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

13.-«Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Στοχοθεσία έτους 2018)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

14.-«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

15.-«Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου απολογισμού & ισολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικ. έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

16.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού #9.994,67# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

17.-«Ορισμός  διαχειριστή-υπολόγου και υπευθύνου πληρωμών για έργα του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *