Πρόσκληση σε τακτικη συνεδρίαση Ο.Ε. 17.05

14 May 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 17/05/2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου», συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

2.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου», συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

3.- Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου», συνολικού προϋπολογισμού #24.700,80# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

4.- Επικύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:«Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου Ολύμπου» για τα έτη 2018,2019 και 2020 (38/2017 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

5.-«Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2018» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.-«Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2018» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

7.-Επικύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:« Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (6/2018 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

8.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού #33.620,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 13%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

9.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

10.-«Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00τ.μ., της με αριθμ. 2β οικοπέδου, στην Δ.Κ. Πλαταμώνα, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναψυχής-παιδική χαρά» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

11.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» έτους 2018 συνολικού προϋπολογισμού #30.070,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

12.-«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *