Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 30.04

27 Apr 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 30/04/2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου  έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού #52.432,16# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

2.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της ΔΕ. Λιτοχώρου έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού #11.738,84# ευρώ με (Φ.Π.Α.13% & 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

3.-Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων, έτους 2018» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

4.-«Επιστροφή γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (εισήγηση Τμήμα Προμηθειών).

 

5.-«Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της Νομικής Δικηγόρου του Δήμου, για παραστάσεις σε Διοικητικά Δικαστήρια» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

6.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού #74.346,42# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

7.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

8.-Λήψη απόφασης προς έγκριση της ασκηθείσας προσφυγής με αριθμ. πρωτ. 6411/23-04-2018 ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152Ν. 3463/2006 κατά της από 12-04-2018 και αρ.πρωτ. 18191/12-04-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης ακύρωσης της με αριθμ. 55/2018 Α.Ο.Ε. αναφορικά με την έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» και την κατακύρωσή του (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

9.-Αποδοχή ή μη αιτήματος δωρεάς δύο (2) παιδικών χαρών (Τ.Κ.Δίου–Τ.Κ. Πλατανακίων-Δ.Ε. Λιτοχώρου) του κ. Κουνατίδη Πυθαγόρα (εισήγηση κ. Μακρίδης Παρασκευάς)

 

10.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 21.000,00τ.μ., τμήμα του με αριθμ. τεμ. 749 τεμαχίου, στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Ν. Εφέσου στη Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για καλλιέργεια» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

11.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.000,00τ.μ., τμήματος του με αριθμ. τεμ. 1082 τεμαχίου, (όπισθεν του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Δίου), της Τ.Κ. Κονταριώτισας, στη Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για τοποθέτηση ξηραντηρίων καπνού» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

12.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 450,00τ.μ., του με αριθμ. τεμ. 16 κληροτεμαχίου, (δεξιά του ξενοδοχείου με την επωνυμία CRONWELL HELLAS), της Δ.Κ. Πλαταμώνα, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για χρήση πάρκινγκ» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

13.-«Ορισμός εξωτερικού δικηγόρου προς έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας δικαιούχου αποζημίωσης της με αριθμό 1/1998 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου Λιτοχώρου, προκειμένου να αποζημιωθεί για την ιδιοκτησία του-Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

14.- Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση) για το έτος 2018» συνολικού προϋπολογισμού #66.193,37# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

15.- Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαιοπαντικών για τον Δήμο Δίου-Ολύμπου για τα έτη 2018 και 2019», συνολικού προϋπολογισμού #47.000,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

16.- Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού #44.950,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

17.-«Λήψη απόφασης για μερική-ολική ανάκλιση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

18.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *