ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ» ( αριθμ. Διακήρυξης 125/4661/21-3-2018 )

28 Mar 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ                   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ» .

( αριθμ. Διακήρυξης 125/4661/21-3-2018 )

 

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών με οικονομικούς φορείς , οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό διευκρινίζει σχετικά με το  πιστοποιητικό του άρθρου 2.2.2.3 της υπ΄αριθμ.  διακήρυξης 125/4661/21-3-2018  τα παρακάτω :

 

1) Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016  (σχετ. το άρθρο 2.2.7.2 Α της υπ΄αριθμ. Διακήρυξης 125/4661/21-3-2018 ) και

 

2) Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1., 2.2.2.2 και 2.2.2.3 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1., 2.2.2.2.  και  2.2.2.3. (σχετ. το άρθρο 2.2.7.2 Α της υπ΄αριθμ. Διακήρυξης 125/4661/21-3-2018 )

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ε.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

 

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *