ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.000,00 τ.μ. στο ΟΤ 15 αρ. οικ. 106 της ΤΚ Ν. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

19 Mar 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.- Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α/77/30-03-1981) “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδάφ. ε) του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 192 (παρ. 1) του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08-06-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

4.- Με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του”.

5.- Με το άρθρο 84 παρ. 1 περ. στ του Ν. 3852/2010, το Συμβούλιο της τοπικής Κοινότητας διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό Συμβούλιο για την εκποίηση, εκμίσθωση κ.λ.π. περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας

6.- Την με αριθμ. ΔΥ/27-02-2018, βεβαίωση χρήσης γης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

7.- Την αριθμ. 20/2017 απόφαση της ΤΚ Ν. Πόρων  σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση της εν λόγω δημοτικής έκτασης για τρία (3) έτη.

8.- Την αριθμ. 275/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2018, του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

9.- Την αριθμ. 13/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, εμβαδού 2.000,00 τ.μ. στο ΟΤ 15 αρ. οικ. 106 της ΤΚ Ν. Πόρων.

10.- Την αριθμ. 74/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπράτησης της εν λόγω δημοτικής έκτασης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης, εμβαδού 2.000,00 τ.μ., στο ΟΤ 15 αριθμ. οικ. 106 της ΤΚ Ν. Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

1.- Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο Λιτόχωρο, οδός Αγίου Νικολάου 15, Γραφείο Μισθωμάτων (101) από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών η οποία ορίσθηκε με την αριθμ. 275/2017 ΑΔΣ και ισχύει ως σήμερα, στις 28-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ.

Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι τις 12:00 π.μ., στις 28-03-2018   και ακολουθεί ο έλεγχος αυτών.

Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιονδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 04-04-2018 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια επιτροπή.

 

2.- Αντικείμενο της δημοπρασίας – περιγραφή ακινήτου

Το τμήμα του δημοτικού ακινήτου βρίσκεται στο ΟΤ 15, αριθμ. οικ. 106 και είναι εμβαδού 2.000,00 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Νέων Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπως ακριβώς φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και προκύπτει από την χρήση γης στην εντός σχεδίου περιοχής Νέων Πόρων.

Η χρήση του ακινήτου καθορίζεται για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π.) σκοπός δηλαδή για τον οποίο εκμισθώνεται, με την προϋπόθεση να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών χωρίς να δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για οποιονδήποτε.

Ο παραπάνω χώρος που σημειώνεται επί του χάρτου, εκμισθώνεται μόνο για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π.) και απαγορεύεται ρητώς:

– Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια)

– Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης – κατανάλωσης

– Η εγκατάσταση ψησταριών – καντινών (κινητών ή μή) και πλανόδιων πωλητών (σουβλάκια, καλαμπόκια κλπ)

– Γενικά οτιδήποτε δεν έχει σχέση με  ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π.).

Απαγορεύεται η επέκταση της χρήσης σε χώρο εκτός του εκμισθούμενου.

 

3.- Διάρκεια της εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2018. Μετά τη λήξη αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, ελεύθερο κατά χρήση.

 

4.- Προθεσμία καταβολής μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Ταμείο του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Μαζί με το μίσθωμα θα καταβάλλεται και το χαρτόσημο (3,6%) που βαρύνει επιπλέον το μισθωτή.

Το μίσθωμα θα καταβληθεί σε έξι  (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ως εξής: η 1η την 31/07, η 2η την 31-08, η 3η την 30-09, η 4η την 31-10, η 5η την 30-11 και η 6η την 29-12 του έτους 2018.

Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης, ο εκμισθωτής Δήμος μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο και να ενεργήσει σε βάρος του και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλόμενου μισθώματος, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να το καταβάλλει με τη νόμιμη προβλεπόμενη προσαύξηση, η οποία άρχεται από την επόμενη της ημέρας που έπρεπε να γίνει η καταβολή στο Ταμείο του Δήμου Δίου – Ολύμπου, χωρίς να απαλλάσσεται από τις συνέπειες που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο.

Για τη διεκδίκηση του καθυστερούμενου μισθώματος μετά των νομίμων προσαυξήσεων, ο Δήμος Δίου – Ολύμπου έχει το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες κατά του μισθωτή και του εγγυητή του.

 

5.- Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) για την περίοδο της μίσθωσης. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά πενήντα 50,00 ευρώ.

 

6.- Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας – Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα με την διακήρυξη που θα εκδοθεί υπό του Δημάρχου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας. Εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’  απλού χάρτου.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού. Ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’  ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

7.- Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – Δικαιολογητικά

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και την πλήρη γνώση του μισθίου.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, δηλαδή στην τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικό τρενάκι, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π.)  και διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αποκλείεται η τοποθέτηση παιχνιδιών που εμπεριέχουν ή υποκρύπτουν το στοιχείο της τύχης, με συνέπεια να εθίζονται τα μικρά παιδιά στα τυχερά παιχνίδια.

Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα διενέργειάς της, φάκελο που να απευθύνεται προς τον Δήμο Δίου – Ολύμπου και θα φέρει την ένδειξη για την δημοπρασία του ακινήτου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α.- Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.

β.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 €), δηλαδή ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, η οποία πρέπει να αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το 50% του συνολικού μισθώματος που θα επιτευχθεί από τη δημοπρασία και η οποία θα αφορά στην καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία εάν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στην δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.

γ.- Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης την οποία θα συνυπογράψει χωρίς να έχει το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.

δ.- Έναρξη δραστηριότητας ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) από Δ.Ο.Υ.

ε.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας του ιδίου και του εγγυητή του.

στ.- Πιστοποιητικό από την αρμόδια δικαστική αρχή περί μή πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της εταιρίας ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού του πλειοδότη και του εγγυητή του.

ζ.- Φορολογική ενημερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή του.

η. Ασφαλιστική ενημερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή του (του κύριου φορέα ασφάλισης & ΙΚΑ).

θ.- Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου για μή οφειλές προς τον Δήμο Δίου – Ολύμπου του πλειοδότη και του εγγυητή του.

ι.- Βεβαίωση της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑΔΟΛ του Δήμου Δίου – Ολύμπου για μη οφειλές προς αυτήν του πλειοδότη και του εγγυητή του.

κ.- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π. (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι θα προσκομίσει εφόσον αναδειχθεί πλειοδότης,  όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας από το Δήμο.

λ.- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π. (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι θα προσκομίσει εφόσον αναδειχθεί πλειοδότης, συμβόλαιο αστικής ευθύνης και συμβόλαιο ασφάλισης των μηχανημάτων-παιχνιδιών που θα εγκαταστήσει στο μίσθιο.

μ.- Υπεύθυνη δήλωση του πλειοδότη και του εγγυητή του, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα,

ν.- Υπεύθυνη δήλωση του πλειοδότη, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του ακινήτου και την πρόθεσή του για τον τρόπο χρήσης του, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Δήμου για τη χρήση του ως χώρο τοποθέτησης ψυχαγωγικών παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικό τρενάκι, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π.)

ξ.- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π. (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα μηχανήματα – παιχνίδια που θα εγκαταστήσει στο μίσθιο.

Στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (κ), (λ), (μ), (ν), (ξ)  για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρία.

Ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλη δημοπρασία του Δήμου Δίου – Ολύμπου με παρεμφερές αντικείμενο. Η διάταξη αυτή σκοπό έχει να επιτρέψει και σε άλλους επαγγελματίες να εργαστούν.

 

Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία

α.- Όσοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί  έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Δίου – Ολύμπου κατά την τελευταία πενταετία.

β.- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτά ή τυχόν μέλη τους, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς το Δήμο, καθώς και οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο έχουν εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις με το Δήμο λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς αυτόν.

 

8.-  Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και  εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), (μ).

Ο εγγυητής ρητά και ανεπιφύλακτα εγγυάται την εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση κάθε αξίωσης του Δήμου κατά του μισθωτή που θα δημιουργηθεί από την υπογραφή της σύμβασης, πλέον τόκων και εξόδων, παραιτούμενος του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Ο εγγυητής πρέπει να είναι τρίτο αξιόχρεο πρόσωπο που δεν ανήκει στην στενή οικογένεια του μισθωτή με το οποίο έχουν κοινή οικονομία όπως σύζυγοι, τέκνα κ.λ.π.

 

9.- Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μή έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται και κατακυρώνονται από την Οικονομική Επιτροπή και αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας και  μέχρι να εγκριθούν αυτά, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του δεσμεύονται από την προσφορά τους, χωρίς να μπορούν να προβάλλουν δικαίωμα παραίτησης ή αποζημίωσης από το Δήμο Δίου – Ολύμπου εξαιτίας καθυστέρησης της έγκρισης ή τυχόν μή έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα.

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά με την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

 

10.- Υπογραφή της σύμβασης

α) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Και στην περίπτωση αυτή ο εγγυητής δεν θα αποκτά το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.

β) Στον πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εφόσον την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 50% του συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία, για την εξασφάλισης της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

γ) Οι δαπάνες δημοσίευσης, εισφορών, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τυχόν δαπάνες ή κρατήσεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα, βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται προτού τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Επίσης, ο πλειοδότης μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας της δραστηριότητάς του (ανάλογα με το είδος του μηχανήματος) η οποία θα πληροί όλους τους όρους ασφαλείας που απαιτούνται για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να λειτουργήσει και την ευθύνη αποκλειστικά θα φέρει ο μισθωτής χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

 

11.- Όροι της σύμβασης – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

1.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές που του εκχωρούνται για το χρονικό διάστημα της μίσθωσης. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου σε αποζημίωση, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο με έγγραφό του, κάθε προσβολή δικαιωμάτων αυτής και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο Δήμος οφείλει να παρέμβει. Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’ αυτού αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’ αυτή.

2.- Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως καθώς και παράταση της μίσθωσης. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπεκμίσθωση, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του μισθίου μετά ή άνευ ανταλλάγματος ολική ή μερική παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από το μισθωτή σε άλλο πρόσωπο, εκτός αν λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο.

3.- Ο χώρος θα λειτουργήσει αποκλειστικά για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικό τρενάκι, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π.), οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση του θα πρέπει να έχει πρώτα έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

4.- Απαγορεύεται η επέκταση της χρήσης σε χώρο εκτός του εκμισθούμενου, καθώς και η τοποθέτηση σε αυτόν μηχανημάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειμένων που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο και την γύρω περιοχή ή ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

5.- Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από εντεταλμένα όργανα ου Δήμου καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί της δημοτικής έκτασης καθ’ υπέρβαση των παραπάνω οριζομένων ανακαλείται μονομερώς η σύμβαση μισθώσεως χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης από τον Δήμο έναντι του μισθωτή και ενημερώνεται το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία.

6.- Ο Δήμος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

7.- Επίσης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση ή ελάττωση του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή του εξοπλισμού του λόγω θεομηνίας, πυρκαγιάς, πλημμύρας, για διαφυγόντα κέρδη κλπ, ή άλλης αιτίας εκτός των νόμιμων γεγονότων που τυχόν επακολουθήσουν της σύμβασης και μεταβάλλουν τις προϋποθέσεις που τη συνετέλεσαν. Τούτο το κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου με απόφασή του.

8.- Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε κακή χρήση του μισθίου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το μισθωτή.

9.- Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ενεργήσει στον χώρο οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση χωρίς την άδεια του Δήμου συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης καθώς και την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση με δαπάνες του μισθωτή.

10.- Ο μισθωτής επιβαρύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του στο μίσθιο με τα τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης-αποχέτευσης και οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωμα. Υποχρεούται να έχει σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της παροχής ύδρευσης, για την κίνηση και λειτουργία των πάσης φύσεως  μηχανημάτων, παιχνιδιών κ.λ.π., των  ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π. (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), διότι αυτά δεν θα χορηγηθούν από το Δήμο στον μισθωτή του εν λόγω χώρου.

11.- Ο μισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει ο ίδιος για οποιαδήποτε αδειοδότηση χρειαστεί για την λειτουργία της δραστηριότητάς του και την κατάθεση της σχετικής άδειας λειτουργίας του στο Δήμο και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται και είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τις συνέπειες του νόμου σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης του χώρου με συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις των ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π. (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του, αποκλειόμενης της συνυπευθυνότητας του Δήμου, βάσει των υπαρχουσών διατάξεων περί αστικής ευθύνης, με την υποχρέωση να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της λειτουργίας του, στον Δήμο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

12.- Ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητάς του, να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά παντός κινδύνου πυρκαγιάς, εμπρησμού,  ζημίας από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για αντίστοιχο ποσό της αξίας των μηχανημάτων που θα τοποθετήσει σε αυτό καθώς και να προσκομίσει στον Δήμο το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο με αναγραφόμενα όλα τα μηχανήματα.

13- Ο Δήμος απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για τυχόν ατυχήματα που θα προκληθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου από τη λειτουργία του των εγκαταστάσεων, γι’ αυτό και ο μισθωτής οφείλει να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του.

14.- Ο μισθωτής υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου χωρίς αποζημίωση. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει τον μισθωτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, ακόμη δε και αθροιστικά στην καταβολή λόγω συμπεφωνημένης ποινικής ρήτρας ποσού ίσου προς το ημερήσιο μίσθωμα για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο και αν προήλθε η καθυστέρηση αυτή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Δήμος καταγγείλει τη σύμβαση για παράβαση των όρων της από το μισθωτή.

15.- Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

16.- Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της δραστηριότητάς του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σ’ αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

17.- Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας της δραστηριότητάς του και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μή τήρηση των παραπάνω θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

18.- Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς του πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.

19.- Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση για φθορές και βλάβες που έγιναν στο μίσθιο από αυτόν ή το προσωπικό του, εκτός από αυτές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση.

20.- Ακόμη δε, έχει χρέος να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και να το χρησιμοποιεί κατά τρόπο που να μην θίγει καθόλου την υγεία, εργασία, ασφάλεια των περιοίκων.

21.- Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδέχεται εορταστικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις Πολιτιστικού ή Πολιτισμικού περιεχομένου στο χώρο αυτό όταν το το ζητήσει ο Δήμος ή οι Τοπικοί Σύλλογοι και να συμβάλλει με τις υπηρεσίες του στην επιτυχία της κάθε εκδήλωσης.

22.- Απαγορεύεται η ολική ή μερική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η σύσταση εταιρίας μεταξύ του μισθωτή και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει την χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από Νοσοκομείο.

23.- Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

24.- Κατά την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή στο ∆ήμο, ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί μέχρι τότε από διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς ή ∆ήμο (ήτοι, ∆ΕΗ, Φόροι, κλπ.). Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους λογαριασμούς που τυχόν θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες και υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα απόδοσης του μισθίου στο ∆ήμο, άλλως τα ποσά αυτά θα εισπράττονται  σύμφωνα με την διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

25.- Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη αυτής. Σε κάθε περίπτωση η πρόωρη λύση της σύμβασης, αποφασίζεται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο και έχει ως συνέπεια την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του ∆ήμου των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί, χωρίς αυτές να συμψηφίζονται με οφειλόμενα μισθώματα ή οποιεσδήποτε οφειλές.

26.- Ο μισθωτής παραλαμβάνει το μίσθιο ως έχει, γνωρίζοντας την κατάστασή του και υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στις απαραίτητες εγκαταστάσεις εντός αυτού με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου.

27.- Επίσης υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στην       καλή και συνεχή συντήρηση του μισθίου, των εγκαταστάσεών του και του εξοπλισμού του και γενικά με δαπάνες του πάντοτε. Σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής θα προβαίνει σε εργασίες δεν θα δικαιούται να ζητά συμψηφισμό αυτών με μισθώματα.

28.- Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου  δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών  παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ηλεκτρικά τρενάκια, κινούμενα μηχανήματα κ.λ.π.  (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).

29.- Ο ∆ήμος έχει το δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά την οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή.

30.- Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφήμισης στον δημοπρατούμενο χώρο.

31.- Η ηλεκτρονική ή άλλη παρακολούθηση των εγκαταστάσεων καθώς και ο επαρκής φωτισμός του κατά την διάρκεια λειτουργίας του, αποτελούν υποχρέωση του μισθωτή.

32.- Επίσης, ο  μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις και την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να λειτουργήσει και την ευθύνη αποκλειστικά θα φέρει ο μισθωτής χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

33.- Η εκμίσθωση μπορεί να ανακληθεί, για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή δημόσιας υγείας,  αλλά και για λόγους κατασκευής δημοσίων έργων.

34.- Σε περίπτωση ανάκλησης της εκμίσθωσης από τον Δήμο ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από την δημοτική έκταση, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

35.- Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την πλευρά του μισθωτή και σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής παραβαίνει την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης από την πλευρά του μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής υποχρεούται από την επομένη της έγγραφης ειδοποίησής του να εκκενώσει και να παραδώσει τον χώρο, παραιτούμενος από κάθε απαίτηση ή αξίωση κατά του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Επίσης, ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο μισθωτή, ούτε έχει υποχρέωση αποζημιώσεως αυτού, εάν δεν μπορέσει να παραδώσει σε αυτόν το μίσθιο εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή εμποδίων που οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η δε τροποποίησή τους μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως από το Δήμο καθώς και η παράβαση αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και έξωση του μισθωτή.

Σε περίπτωση μή τήρησης ή τυχόν διαφοροποίησης των όρων της παρούσας διακήρυξης, θα ισχύσουν οι διατάξεις που ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία.

 

12.- Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος Δι@ύγεια και θα δημοσιευθεί περίληψή της με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργειά της,

α) Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί πριν την διενέργεια της δημοπρασίας μέχρι και την 19-03-2018 σε μία (1) ημερήσια «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» νομαρχιακή εφημερίδα.

β) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Λιτοχώρου, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων της ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου στην Λεπτοκαρυά και την ΤΚ Ν. Πόρων και ΔΕ Δίου στην Κονταριώτισσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 270/81.

 

13.- Λοιπές διατάξεις

1) Όλοι οι όροι της σύμβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται μόνο εγγράφως.

2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) Την εις βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημιώσεως για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί το μίσθιο, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

δ) τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και θα πληρωθούν με την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

 

14.-  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία (Γραφείο Μισθωμάτων) του Δήμου Δίου – Ολύμπου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Διεύθυνση: email: agiagkousi@dion-olympos.gr, & deligianni@dion-olympos.gr,  τηλέφωνο 2352350149, τηλεομοιοτυπία : 2352350128.

Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση έως και μία τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας και δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δημαρχείου στο Λιτόχωρο και των κατά τόπους ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά, στη ΤΚ Ν. Πόρων και στη ΔΕ Δίου στην Κονταριώτισσα καθώς και στο πρόγραμμα Δι@ύγεια  και την ιστοσελίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

                                                                   

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                                                                       

 

                                                                                            ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *