ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΧ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

19 Mar 2018

 

                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.- Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α/77/30-03-1981) “Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δ’ εκποίησιν ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων”

2.- Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρόγραμμα Καλλικράτης)”.

3.- Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)

4- Το άρθρο 103 και 192 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006)

5- Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής

6- τον Ν. 2971/2001 και ιδίως τα άρθρα 13,15 και 31

7.- Τις διατάξεις του Διατάγματος 11/1929 ¨περί εκμίσθωσης των Δημοσίων Κτημάτων.

8.- Την με αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1636/12-05-2017), περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμών και πλεύσιμων ποταμών.

9.- Την με αριθμ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’ /07-06-2017) ΚΥΑ τροποποίησης της με αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1636/12-05-2017), περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμών και πλεύσιμων ποταμών.

10.- Την αριθμ. 275/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου “Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών”.

11.- Την αριθμ. 48/2018 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης εκμίσθωσης με δημοπρασία τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης ομπρελών – ανακλίντρων για το έτος 2018 και τον καθορισμό των τελών ΚΧ αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2018.

12.- Το με αριθμ. 4382/18-01-2018 έγγραφο της ΔΔΠ-Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας, περί καθορισμού τιμών για τη μίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, έτους 2018.

13.- Την με αριθμ. 107/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης εκμίσθωσης με δημοπρασία αιγιαλού-παραλίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης ομπρελών ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και καθορισμό των μισθωτικών τιμών για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2018.

14.- Την με αριθμ. 2/2018 απόφαση της ΤΚ Πλαταμώνα, με την οποία προτείνονται οι θέσεις όπως παρακάτω, για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

15.- Την με αριθμ. 3/2018  απόφαση του ΤΣ της ΤΚ Σκοτίνας, με την οποία προτείνονται οι θέσεις όπως παρακάτω, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

16.- Την με αριθμ. 1/2018 απόφαση της ΤΚ Ν. Πόρων, με την οποία προτείνονται οι θέσεις όπως παρακάτω, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

17.- Το με αριθμ. ΑΠΑ 20887/12-03-2018 έγγραφο της ΔΔΠ-Κτηματική Υπηρεσία   Πιερίας, «Απόψεις της Υπηρεσίας για το σχέδιο προκήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας στον Δήμο Δίου – Ολύμπου (άρθρο 13 της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1636/12-05-2017), για τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

18.- Την με αριθμ. 88/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους   με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, για τοποθέτηση  θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2018.

 

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους η Επιτροπή θα ενεργήσει την φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος ως εξής:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2018, που περιγράφονται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της δημοπρασίας – περιγραφή των χώρων παραχώρησης  για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την   τοποθέτηση ομπρελών – ανακλίντρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1636/12-05-2017) και την με αριθμ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’ /07-06-2017) ΚΥΑ με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη καθώς και την με αριθμ. 48/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου- Ολύμπου, την με αριθμ. ΑΠΑ 20887/12-03-2018 απόψεις της ΔΔΠ-Κτηματικής Υπηρεσίας Πιερίας για την έγκριση των τμημάτων ΚΧ αιγιαλού και παραλίας και του σχεδίου της παρούσας, καθώς και την με αριθμ. 88/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου – Ολύμπου ορίζονται ως εξής:

 

Για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 

 Α/Α ΔΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ ΒΟΡΕΙΑ OLYMPIAN BAY 30 8
2 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΛΑΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ LEMOON–ΟΛΥΜΠΙΟΣΖΕΥΣ 30 8
3 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ 30 11
4 Ν. ΠΟΡΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΤ   15 30 11
5 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 30 8

 

Άρθρο 2ο – Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Λιτόχωρο, οδός Αγίου Νικολάου 15, Οικονομική Υπηρεσία (101-Γραφείο Μισθωμάτων) από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών η οποία ορίσθηκε με την αριθμ. 275/2017 ΑΔΣ στις 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιονδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 04 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με την ίδια επιτροπή.

 

Άρθρο 3ο – Διάρκεια της εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για χρονικό διάστημα, ενός έτους ήτοι από  την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2018.

 

Άρθρο 4ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται:

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας  στη ΔΚ  Πλαταμώνα  το ποσό των  11 ευρώ ανά τμ

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας  στη  ΔΚ  Ν Πόρων   το ποσό των  11 ευρώ ανά τμ

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας  στη  ΔΚ  Λεπτοκαρυάς  το ποσό των 11 ευρώ ανά τμ

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας  στη  ΔΚ   Παντελεήμονα  το ποσό των 8 ευρώ ανά τμ

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας  στη  ΔΚ  Σκοτίνας  το ποσό των 8 ευρώ ανά τμ

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας  στη ΔΚ Λιτοχώρου ( από OLYMPIAN BAY έως και το λιμάνι Γρίτσας)   το ποσό των   8  ευρώ ανά τμ

για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας στη ΔΚ Λιτοχώρου ( από Λιμάνι Γρίτσας έως και το Βαρικό Λιτοχώρου)   το ποσό των   3  ευρώ ανά τμ,

 

Άρθρο 5ο -Τρόπος και προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Για τις εν λόγω συμβάσεις παραχώρησης από την ισχύ της ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636/Β΄/12-05-2017καθώςκαι την με αριθμ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’ /07-06-2017) ΚΥΑ και ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 η καταβολή του συνολικού ανταλλάγματος γίνεται εφάπαξ, πριν την υπογραφή του συμφωνητικού θα καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο ποσοστό 70% επί του συνολικού μισθώματος με την υπογραφή του συμφωνητικού στον Δήμο Δίου – Ολύμπου η καταβολή θα γίνει με τη υπογραφή της σύμβασης.

Τα τέλη χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ επιβαρύνουν τον μισθωτή από το αριθμ. 44213/03-12-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ, προκύπτει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα τελών χαρτοσήμου (ΠΔ 28/28-07-1931) όπως ισχύουν, υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ, αυτού) το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους μισθωτές με τους οποίους συνάπτουν σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών που τους έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο. Το παραπάνω τέλος βαρύνει εξ’  ολοκλήρου τους μισθωτές και εισπράττεται υποχρεωτικά από τους Δήμους κατά την καταβολή των μισθωμάτων σε αυτούς.

 

Άρθρο 6ο – Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας- Επανάληψη Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα με την παρούσα διακήρυξη. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας. Εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’  απλού χάρτου.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού. Ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’  ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7ο – Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία-Δικαιολογητικά

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

Από τους ενδιαφερόμενους, τα μεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρίες θα εκπροσωπούνται δια των νομίμων εκπροσώπων τους προσκομίζοντας απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που τους ορίζει.

Και για τις δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων, υποχρεωτικά για την συμμετοχή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α.- Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και το πρακτικό συμμετοχής στην εν λόγω δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου.

β.- Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, η οποία πρέπει να αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με ποσοστό επίσης 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί, ως εξής:

 

Για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής 

 Α/Α ΔΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ(ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ΕΥΡΩ
1 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ ΒΟΡΕΙΑ OLYMPIAN BAY 24
2 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΛΑΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ LEMOON–ΟΛΥΜΠΙΟΣΖΕΥΣ 24
3 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ 33
4 Ν. ΠΟΡΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΤ   15 33
5 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 24

 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία εάν δεν προσκομίσει, για την συμμετοχή του στην δημοπρασία, την εγγυητική επιστολή.

γ.- Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι1) του παρόντος και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης την οποία θα συνυπογράψει χωρίς να έχει το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.

δ.- Φορολογική ενημερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή του.

ε.- Ασφαλιστική ενημερότητα του πλειοδότη και του εγγυητή του (του ασφαλιστικού τους φορέα καθώς και του ΙΚΑ).

στ.- Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για μή οφειλές προς τον Δήμο Δίου – Ολύμπου και του πλειοδότη και του εγγυητή του.

ζ.- Βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΥΑΔΟΛ του Δήμου Δίου – Ολύμπου για μή οφειλές προς αυτήν και του πλειοδότη και του εγγυητή του.

η.- Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας του πλειοδότη και του εγγυητή του.

θ.- Πιστοποιητικό από την αρμόδια δικαστική αρχή περί μή πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της εταιρίας ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού του πλειοδότη και του εγγυητή του.

ι.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του πλειοδότη και του εγγυητή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: 1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, 2) έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου και την πρόθεσή τους για τον τρόπο χρήσης του, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Δήμου για τη χρήση του, καθώς και τα είδη που πρόκειται να τοποθετήσουν.

κ.- Στην περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξιών θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ)  και (ι1) για όλα τα φυσικά πρόσωπα που συστήνουν την εταιρία καθώς και καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο επικυρωμένο και πιστοποιητικό μή πτωχεύσεως και μή λύσεως της εταιρίας.

λ.- Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των θαλάσσιων μέσων αναψυχής με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,  όπου θα δηλώνει  τα είδη των θαλασσίων μέσων αναψυχής  που θα τοποθετήσει στο μίσθιο.

μ.- Ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλη δημοπρασία του Δήμου Δίου – Ολύμπου με παρεμφερές αντικείμενο. Η διάταξη αυτή σκοπό έχει να επιτρέψει και σε άλλους επαγγελματίες να εργαστούν.

Οι οφειλέτες του Δήμου δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές, καθώς και όσοι με οποιονδήποτε τρόπο έχουν εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις με το Δήμο λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς αυτόν.

Η μή προσκόμιση ενός από τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά σημαίνει αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τη δημοπρασία.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα της Λιμενικής Αρχής που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”.

Δικαίωμα ένστασης κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας έχουν όσοι έλαβαν μέρος σε αυτήν εντός 48 ωρών από τη λήξη της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 8ο – Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μή έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της Διοικητικής Αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Άρθρο 9ο – Υποχρεώσεις – Περιορισμοί

 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του Ν. 2971/2001 στους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1636/12-05-2017), περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμών και πλεύσιμων ποταμών, και της με αριθμ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’ /07-06-2017)ΚΥΑ τροποποίησης της ανωτέρω, καθώς και του  Γενικού Κανονισμού λιμένος και όποιες τροποποιήσεις του όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκε με την προϋπόθεση να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών χωρίς να δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για οποιονδήποτε.

Απαγορεύεται η επέκταση της χρήσης σε χώρο εκτός του παραχωρουμένου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ) καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει εκτός των κοινοχρήστων χώρων.

Η παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους τοποθέτηση Θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Ο ενοικιαζόμενος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραβιάζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού και δεν επιτρέπεται ουδεμία εγκατάσταση, μονίμου χαρακτήρα, πάνω στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης και η διέλευση τροχοφόρων.

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του ΚΧ αιγιαλού – παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον.

Επίσης σε ευδιάκριτα σημεία θα τοποθετηθούν δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί και φορητό φαρμακείο για παροχή βοήθειας αν χρειαστεί.

Η μέγιστη κάλυψη να μην υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκους της ακτής πλάτους τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Δεν θα περιφραχθεί ο κοινόχρηστος χώρος και θα εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος. Ο μισθωτής είναι συνυπεύθυνος με το Δήμο, στις υποχρεώσεις του άρθρου 10 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών – ανακλίντρων (ξαπλωστρών) εντός των ορίων του μισθίου.

Μετά το τέλος της περιόδου χρήσης θα πρέπει να απομακρύνονται όλες οι κατασκευές.

Συμφωνείται απερίφραστα ότι ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανές καταστροφές που θα προκαλέσει ισχυρή κυματαγωγή ή άλλο φυσικό φαινόμενο στην περιουσία του μισθωτή.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά το πέρας της περιόδου χρήσης, να προχωρήσει στην απομάκρυνση οποιουδήποτε στοιχείου που έχει εγκατασταθεί από την περιοχή που του έχει παραχωρηθεί και να παραδώσει το σημείο στην κατάσταση που το παρέλαβε.  

Στις κατασκευές – διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από εντεταλμένα όργανα του Δήμου καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί του παραχωρουμένου καθ’  υπέρβαση των παραπάνω οριζόμενων ανακαλείται μονομερώς η σύμβαση μίσθωσης χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης από τον μισθωτή έναντι του Δήμου και ενημερώνεται το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας προκειμένου να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρούμενο χώρο μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου καθ’ όλο το 24ωρο, να συγκεντρώνει και να μεταφέρει τα απορρίμματα στο κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο του Δήμου, σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον διαπιστωθεί από εντεταλμένα όργανα του Δήμου ενημερώνεται η ΔΔΠ-Κτηματική Υπηρεσία Πιερίας προκειμένου να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία.

Να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας.

Σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Ο μισθωτής υποχρεούται μετά τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε  διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ποσού ύψους 50% του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την όποια κατάσταση συμπεραίνεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Για την παραχώρηση της απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου δεν ισχύουν οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

 

Άρθρο 10ο – Ανάκληση παραχώρησης

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το δημόσιο:

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον η μή τήρηση των όρων της παρούσας από τους υπέρ ων συνεπάγεται τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων, ανεξάρτητα από την σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την καταβολή ανταλλάγματος.

Η χρήση των χώρων αιγιαλού-παραλίας χωρίς τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή χωρίς την προσυπογραφή της ΔΔΠ-Κτηματικής Υπηρεσίας Πιερίας η σύμβαση είναι αυθαίρετη και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.

Σε περίπτωση μή τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της ΔΔΠ-Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πιερίας, λόγω μή τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μή συναποστολής μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτότυπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

Σε περίπτωση μή τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001, συνεπάγεται η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.

Η ανάκληση της παραχώρησης από το Δημόσιο προς τον Δήμο συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση της παρούσας παραχώρησης και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

Άρθρο 11ο – Απαιτούμενες άδειες

Το μισθωτήριο που θα συναφθεί δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης αιγιαλού.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας της δραστηριότητάς του και να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες υγειονομικές, αστυνομικές και λιμενικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μή τήρηση των παραπάνω θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

Για την εκμίσθωση χώρων για τα θαλάσσια σπορ ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του Γενικού κανονισμού Λιμένα, και των οριζόμενων στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β΄/1636/12-05-2017) και της  με αριθμ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 1970/Β’ /07-06-2017) ΚΥΑ τροποποίησης της ανωτέρω, απαιτείται προσκόμιση άδειας από Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 12ο – Υπογραφή της σύμβασης

α) Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση εκπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Και στην περίπτωση αυτή ο εγγυητής δεν θα αποκτά το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.

β) Στον πλειοδότη μετά την υπογραφή της σύμβασης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εφόσον την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία, για την εξασφάλισης της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

γ) Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, οι συντεταγμένες του παραχωρουμένου χώρου, η ιδιότητα του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.) το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια των αρμοδίων υπηρεσιών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλόμενου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο υπόβαθρο “ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή ΟΡΕΝ της Κτηματολόγιο ΑΕ (ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών) όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός  ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται.

δ) Ο Δήμος αποστέλλει στην ΔΔΠ-Κτηματική Υπηρεσία Ν . Πιερίας, αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας και το συναφθέν σε εκτέλεση του πρακτικού μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί επί ποινής ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της ΔΔΠ-Κτηματικής Υπηρεσίας Πιερίας, καθώς και να αναγράφεται επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

 

Άρθρο 13ο -Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος Δι@ύγεια (περίληψή της) και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργειά της,

α) Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 19-03-2018 σε μία (1) ημερήσια  νομαρχιακή εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ».

β) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Δίου – Ολύμπου στο Λιτόχωρο,   καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων των κατά τόπους  ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά και στις ΤΚ Ν. Πόρων, Πλαταμώνα και ΔΕ Λιτοχώρου (Λιτόχωρο) και ΤΚ Λιτοχώρου και ΔΕ Δίου στην Κονταριώτισσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 270/81.

 

Άρθρο 14ο – Λοιπές διατάξεις

1) Όλοι οι όροι της σύμβασης θα χαρακτηρίζονται ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται μόνο εγγράφως.

2) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) Την εις βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημιώσεως για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί το μίσθιο, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο

δ) τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και θα υπολογιστούν αναλογικά για κάθε μισθωτή με βάση τον αριθμό των πλειοδοτών και των συνολικών εξόδων που θα προκύψουν και θα πληρωθούν πριν υπογραφεί η σύμβαση, διαφορετικά δεν θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ενεργηθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 9α της παρούσας. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

 

Άρθρο 15ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την υπάλληλο Ασπασία Γιαγκούση στη Διεύθυνση: email: agiagkousi@dion-olympos.gr, τηλέφωνο 2352350149, τηλεομοιοτυπία : 2352350128.

Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση έως και μία τουλάχιστον ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας και δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δημαρχείου (Λιτόχωρο) και των κατά τόπους ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου (Λεπτοκαρυά) και ΤΚ Ν. Πόρων, Πλαταμώνα, και ΔΕ Λιτοχώρου (Λιτόχωρο) και ΤΚ Λιτοχώρου και ΔΕ Δίου (Κονταριώτισσα)  καθώς και στο πρόγραμμα Δι@ύγεια  και την ιστοσελίδα του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

 

                                                             

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *