Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14.03

09 Mar 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 14/03/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

2.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων Κ.Χ. αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση  ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών),  έτους 2018» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων Κ.Χ. αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής έτους 2018» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

4.-«Δέσμευση πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις συνεχιζόμενων ετών» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.000,00τ.μ., με αριθμ. τεμ. 716, στη θέση «ΚΑΡΑΛΗ» στη Τ.Κ. Ν. Πόρων, της Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για καλλιέργεια» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α΄ σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) & Β΄ σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών)  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση) για το έτος 2018» συνολικού προϋπολογισμού #66.193,37# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

7.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α΄ σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) & Β΄ σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών)  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης-ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού #44.950,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

8.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α΄ σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) & Β΄ σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών)  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαιοπαντικών για τον Δήμο Δίου-Ολύμπου για τα έτη 2018 και 2019», συνολικού προϋπολογισμού #47.000,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%). (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

9.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της ΔΕ. Λιτοχώρου έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού #11.738,84# ευρώ με (Φ.Π.Α.13% & 24%). (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *