Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 06.03

02 Mar 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 06/03/2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων για τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων προμηθειών-υπηρεσιών και γνωμοδότησης για παράταση των συμβάσεων, μέχρι του ποσού των #20.000,00#ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  για το 2018» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

2.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου  έτους 2018» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-«Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας  διαγωνισμού της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

4.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου-Ολύμπου  έτους 2018», συνολικού προϋπολογισμού #52.432,16# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

5.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων», συνολικού προϋπολογισμού #30.070,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2018» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

7.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (2.000,00 τ.μ.) στο Ο.Τ. 15 (αριθμ. τεμ. 106) της Τ.Κ. Ν. Πόρων, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

8.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (7.664,00 τ.μ.) στο Ο.Τ. 17 (αριθμ. τεμ. 108) της Τ.Κ. Ν. Πόρων, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

9.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (800,00 τ.μ.) εντός δημοτικού πάρκου βόρεια της Κεντρικής Πλατείας Λεπτοκαρυάς, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

10.-Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 15.720,90τ.μ., η οποία αποτελεί τμήμα του υπ΄ αριθμ. 356γ τεμαχίου, συνολικού εμβαδού 90.350,00τ.μ. της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (beach bar) και παιδικής χαράς» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

11.-«Επιστροφή εγγυητικών επιστολών Τραπεζών» (εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

12.- Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

13.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

14.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2018» συνολικού προϋπολογισμού #24.798,51# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

15.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2018, για την πληρωμή παραβόλου παραίτησης από το δικόγραφο της υπ΄αριθμ. 272/58/2013 κύριας παρέμβασης του Δήμου κατά Ι. Μονής Αγίου Διονυσίου και Γιαννουλόπουλου Χρήστου(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

16.«Λήψη απόφασης προς άσκηση ανταγωγής κατά του Δημητρίου Πραλυκίδη του Ιωάννη, κατοίκου Αιγινίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, πρώην μισθωτή δημοτικού ακινήτου, ήτοι του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Κορομηλιά» της Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, προς αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία, ηθική βλάβη, αποζημίωση χρήσης και συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και συνεκδίκαση λόγω συνάφειας με την ασκηθείσα από μέρους του από 28-03-2017 και με αυξ. αριθμ. κατάθ. 56/31-03-2017 αγωγή του ΚΑΤΑ του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, περί αποζημιώσεως από αδικοπραξία, ηθική βλάβη κλπ.την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 12-12-2017 και μετ΄αναβολή η 20-03-2018 (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

17.-Λήψη απόφασης σε αίτημα που αφορά μισθωμένο ακίνητο (Αλλαγή δόσεων πληρωμής μισθώματος από τέσσερις σε μία) (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

18.- Ακύρωση του υπ΄αριθμ. 15/2018 Χ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5/2018 πράξη του Επιτρόπου Ν. Πιερίας, λόγω μη υπαγωγής του στον προληπτικό έλεγχο και επανέκδοσή του με σειρά Α΄.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *