ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου »

27 Feb 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια « προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου »,  προϋπολογισμού 3.999,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους    προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση των εν λόγω υλικών, επιθυμούν να καταθέσουν  τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου  (τηλ. 2352350-136,2352350-137  Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας  εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την  05.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις από 20.02.18 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο και:

1)   Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( τελευταίου τριμήνου ). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ΙΚΕ και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και Συνεταιρισμών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα και

δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε, Ε.Ε. ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου).
2)

α) δήλωση/βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής ότι το υποχλωριώδες νάτριο πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ και τις προδιαγραφές καθαρότητας που τίθενται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 901:2013 ως χημικού χρησιμοποιούμενου στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,

β) πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ ή βεβαίωση υποβολής και αξιολόγησης του αντίστοιχου φακέλου στον ΕΟΦ.

 

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς  θα παρέχονται  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  τηλ. 2352350-155, 2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: promi@dion-olympos.gr, promi2@dion-olympos.gr  Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.

  Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ε.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *