Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον οικονομική άποψη προσφορά με τεχνική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας: «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δίου – Ολύμπου» προϋπολογισμού 59.805,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

19 Dec 2017
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *