Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21.12

15 Dec 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 21/12/2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-Κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου από θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017», λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Π.Κ.Μ.). (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

2.-Κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017», λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Π.Κ.Μ.). (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-Κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017», λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Π.Κ.Μ.). (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

4.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς» εκτιμώμενης αξίας 702.019,96 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (Α.Μ. 45/2016) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

6.-«Παράταση των συμβάσεων προμηθειών-υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμφωνητικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

7.- Κατεπείγουσα ανάθεση  της εργασίας με τίτλο «Κατεπείγουσα εργασία καθαρισμού της κοίτης του ρέματος «ΚΑΛΑΜΙ» στην Δ.Κ. Πλαταμώνα από θεομηνία της 15ης έως 18ης Νοεμβρίου 2017», λόγω κήρυξης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 απόφαση Π.Κ.Μ.) λόγω έντονων καιρικών φαινομένων από την 15-11-2017 και εντεύθεν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, άρθρ. 158 του ν. 3463/06 του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2γ, συνολικού προϋπολογισμού #9.999,36#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%).

 

8.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την δημοτική έκταση εμβαδού 25.550 τ.μ. στη θέση Σχολικό Ν. Εφέσου, στον πρώην μισθωτή κ. Νάτσιο Αθανάσιο του Νικολάου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

9.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης για το ισόγειο δημοτικό κατάστημα εμβαδού 68τ.μ. με ημιώροφο (πατάρι) άνωθεν αυτού εμβαδού 18,50τ.μ., εντός του πρώην δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πλαταμώνα επί της οδού Κ. Καραμανλή αρ. 25, στο Ο.Τ. 38 (αρ. οικ. 23), στην πρώην μισθώτρια «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

10.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης για την θερινή βοσκή Φτέρης Δ.Κ. Καρίτσας έτους 2017, στον Λαμπρόπουλο Αντώνιο του Αριστόδημου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

11.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης για αποθηκευτικούς χώρους στο χωριό των ψαράδων της Δ.Κ. Λιτοχώρου, στους πρώην μισθωτές (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

12.-Κατάπτωση του με αριθμό 22561/29-12-2017 γραμματίου συστάσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 100,00ευρώ του Παπαστεργίου Βασιλείου του Δημητρίου για την καλή εκτέλεση των όρων της  εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΑ» της Δ.Κ. Καρίτσας (αρ. τεμ. 423). (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *