Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 12.12

09 Dec 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 12/12/2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

2.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

3.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια  παραβόλων ΚΤΕΟ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #59.805,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) και καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

5.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης και κατάπτωση γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του πρώην μισθωτή του Ορειβατικού Καταφυγίου Κορομηλιά Τ.Κ. Δίου, Παραλυκίδη Δημήτριο του Ιωάννη» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

6.-«Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης για το κατάστημα εμβαδού 27τ.μ. στην Τ.Κ. Πλαταμώνα (όμορο) με ALPHA BANK) , στην πρώην μισθώτρια Mencan Dusanka του Μilan (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

7.-Κατάπτωση του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης με αριθμό 27836/24-08-2010 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 166,00ευρώ του Περδίκη Βασιλείου του Γεωργίου, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ΣΧΟΛΙΚΟ Τ.Κ. Βροντούς. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *