Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15.11

10 Nov 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 15/11/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1-«Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου της υπεράσπισης υπαλλήλων για υπόθεση που αφορά δημοτικό έργο, ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου»-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

2.-«Έγκριση ανάληψης δαπανών πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πιστώσεων (εισήγηση Οικονομική-Τεχνική Υπηρεσία).

 

3.-«Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ»- Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-«Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παράβολων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» – Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων οικισμού Π. Πόρων» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

 

6.-«Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

7.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

8.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

9.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου », συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

10.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #8.599,52# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) έτους 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

11.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #8.599,52# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)  έτους 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

12.- Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #8.599,52# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

13.-«Έγκριση ή μη  πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου & των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2018 και 2019 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

14.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων – ανοικτών σκαφών για συλλογή ογκωδών αντικειμένων» συνολικού προϋπολογισμού #11.594,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

15.-Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς» εκτιμώμενης αξίας #702.019,96# ευρώ με Φ.Π.Α, (Α.Μ. 45/2016) (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

16.-«Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου κ. Δεληγιαννίδη Χαράλαμπου του Γεωργίου στη ρύθμιση  οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 4483/2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

17.-«Λήψη απόφασης για προσαρμογή των επί μέρους κωδικών ή ομάδων κωδικών επί του σχεδίου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρίου και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *