Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 25.10

24 Oct 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 25/10/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια κάδων – ανοικτών σκαφών για συλλογή ογκωδών αντικειμένων».

 

2.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού #8.599,52# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού #8.599,52# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

4.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού #8.599,52# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

5.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κάδων – ανοικτών σκαφών για συλλογή ογκωδών αντικειμένων», συνολικού προϋπολογισμού #11.594,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του  συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.-«Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου προς νομική εκπροσώπηση  ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

7.-«Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση της Νομικής Δικηγόρου του Δήμου, για παραστάσεις σε Διοικητικά Δικαστήρια» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

8.-Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη αιτήσεως ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της με αριθμό 47/2017 απόφασης της 2ης Ειδικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, που λήφθηκε κατά την 7η Συνεδρίαση στις 19 Ιουνίου 2017, με ΑΔΑ: ΩΚΜΦΟΡ1Υ-Ζ7Φ και κοινοποιήθηκε προς γνώση στο Δήμο στις 27-09-2017, η οποία απέρριψε την από 30-05-2017 προσφυγή του Δήμου ενώπιον της  Τριμελούς  Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της αριθμ. πρωτ. 1764/03-04-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμ. 316/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

9.-«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Γ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

10.-«Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

11.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

12.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

13.-«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών φωτισμού-καθαριότητας,  έτους 2018 & εφεξής» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

14.-«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για καθορισμό τιμών  δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος, για το έτος 2018, & εφεξής» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

15.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2018 και εφεξής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

16.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του πλαισίου (κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας) περί μείωσης τελών ύδρευσης-αποχέτευσης σε ευπαθείς ομάδες για το οικ. έτος 2018 και εφεξής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

17.- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2018 και εφεξής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

18.-Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου στην Αθήνα για παράσταση-εκπροσώπηση για λογαριασμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), προς αντίκρουση της από 05/10/2017 (αύξ. αριθμ. καταθ. 580834/2347/2017) αγωγής εναγουσών-καθαριστριών σχολείων, που  στρέφεται μετά των άλλων εναγομένων και κατά του Δήμου (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *