Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15.09

11 Sep 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 15/09/2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-Λήψη απόφασης προς άσκηση του ένδικου βοηθήματος (προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152Ν. 3463/2006) κατά της από 25-08-2017 και αρ.πρωτ. 9382/25-08-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης ακύρωσης της με αριθμ. 183/2017 Α.Ο.Ε. αναφορικά με την έγκριση α) της αρίθμ. 279/17-07-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας:«Κατεπείγουσα εργασία καθαρισμού και αποστράγγισης κοιτών χειμάρρων, υδραυλάκων και παρακανάλων στις  Δ.Ε. Δίου και Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, από τις έντονες βροχοπτώσεις της 15ης Ιουλίου και εντεύθεν» και β)της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

2.-Έγκριση  της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-«Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Δίου-Ολύμπου με την επωνυμία «ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Α.Ε.» (νομ.εκπρ. Βρυώνης Ευάγγελος του Γεωργίου) στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-«Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

5.-Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

6.- Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

7.-Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

8.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

9.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

10.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.920,60# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

11.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.987,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

12.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.973,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

13.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #24.093,70# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

14.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #5.499,65# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

15.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #5.490,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

16.-Κατακύρωση  του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Δίου» εκτιμώμενης αξίας 450.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 09/2017) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

17.-Κατακύρωση  του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατ. Ολύμπου» εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 10/2017) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

18.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο:«Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου» (Α.Μ. 17/2017) προϋπολογισμού #74.400,00# ευρώ με Φ.Π.Α.. (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

 

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *