Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών

28 Aug 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, στα πλαίσια του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017, τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού», ανακοινώνει ότι: με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου. Στη παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 30/09/2017, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Τρόπος εξόφλησης Απαλλαγή των προσαυξήσεων
Εφάπαξ καταβολή οφειλής 100%
2-24 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 80%
25-48 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 70%
49-72 – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 60%
73-100  – ισόποσες μηνιαίες δόσεις 50%

 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταία που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20€). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Δήμου Δίου-Ολύμπου από 28/8/2017 μέχρι και 30/11/2017 (καταληκτική ημερομηνία).

Για οφειλές από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, οι υπόχρεοι συνίσταται όπως προσκομίσουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου έγκαιρα τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., μέχρι 22/9/2017, ώστε να βεβαιωθούν οι οφειλές, προκειμένου να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση και να τύχουν των ευεργετημάτων του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου στα τηλέφωνα: 2352350152, 2352350153, 2352041245.

 

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *