Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 30.08 Ο.Ε.

25 Aug 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 30/08/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο:«Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου» (Α.Μ. 17/2017) προϋπολογισμού #74.400,00# ευρώ με Φ.Π.Α. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

2.-«Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής με αριθμ. 352/04-08-2004 της Αγροτικής Τράπεζας (Κατάστημα Λιτοχώρου) , ποσού χιλίων εκατόν είκοσι οκτώ #1.128,00# ευρώ του Γραμματόση Χαρίλαου του Αστερίου, για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Ε=156.557,00 τ.μ.» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

3.-«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Β΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-«Λήψη απόφασης περί εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού επί της από 21-05-2017 (αυξ. αριθμ. καταθ.  αριθμ. 702/87/24-05-2017) αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης ΚΑΤΑ του Δήμου Δίου-Ολύμπου, σε συνδυασμό με την από 13-06-2017 και με αριθμ. πρωτ. 9638/16-06-2017 αίτηση αυτής περί εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

5.-«Λήψη απόφασης επί της από 11-05-2017 και με  αριθμ. πρωτ. 8745/02/06/2017  αίτησης  του Παπανικολάου Αρτεμίου  κατά του Δήμου Δίου-Ολύμπου, περί εξώδικης αποζημίωσης υλικών ζημιών Ι.Χ. αυτοκινήτου, λόγω ύπαρξης κακοτεχνίας σε δρόμο Δημοτικό». (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

6.-«Λήψη απόφασης επί της από 06-07-2017 και με αριθμ. πρωτ. αίτησης 11207/10/07/2017 της Α.Ε. με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕΔΩΝ & ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»  κατά του Δήμου Δίου-Ολύμπου, περί εξώδικης αποζημίωσης υλικών ζημιών Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου της, λόγω ύπαρξης κακοτεχνίας σε δρόμο Δημοτικό» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

 

7.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.973,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

8.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.920,60# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

9.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.987,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

10.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #24.093,70# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

11.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #5.499,65# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

12.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #5.490,72# ευρώ με (Φ.Π.Α.24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

13.-Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Δίου» εκτιμώμενης αξίας 450.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 09/2017) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

14.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

15.- Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια ηλεκτρολομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

16.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια  παραβόλων ΚΤΕΟ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

17.-«Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού #670.939,20€# με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2018,2019. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

18.-«Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον συνταχθέντα προϋπολογισμό των εσόδων & εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2018 προς το Δημοτικό Συμβούλιο».

 

19.-Λήψη απόφασης προς έγκριση της ασκηθείσας προσφυγής με αριθμ. πρωτ. 13839/21-08-2017 ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152Ν. 3463/2006 κατά της από 08-07-2017 και αρ.πρωτ. 6078/08-07-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης ακύρωσης της με αριθμ. 147/2017 Α.Ο.Ε. αναφορικά με την έγκριση α) της αρίθμ. 246/27-06-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατεπείγουσες εργασίες ηλεκτρολογικής αποκατάστασης βλαβών δημοτικού οδοφωτισμού παραλίας Τ.Κ. Πόρων» και β)της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

20.-Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου με τίτλο:«Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου και Αν. Ολύμπου» εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 10/2017) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

21.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κατερίνης (διαδικασία μικροδιαφορών)» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

 

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *