Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 02.08

28 Jul 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 02/08/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1.-«Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου απολογισμού & ισολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου,  (χρήση 2016)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

2.-Έγκριση της μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

 

3.-«Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του  προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

4.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού #63.613,24# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

5.-Κατακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού #50.786,18# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

6.-Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α 42828)  της υπηρεσίας με τίτλο:«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» προϋπολογισμού #144.613,45€# με Φ.Π.Α. (24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

7.-«Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια υγρών καυσίμων  του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2018,2019. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

 

8.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

 

9.-«Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ορειβατικού καταφυγίου στη δασική θέση  «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», της Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

 

10.-Υπόθεση ανάθεσης σε δικηγόρο για άσκηση ενδίκων μέσων – βοηθημάτων κατά αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμού, που επισπεύδεται σε ακίνητο που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΜ-ΠΗΓΑΔΙ» της κτηματικής περιοχής Λιτοχώρου από τρίτο, κατά οφειλέτη και φερόμενο ιδιοκτήτη αυτού που προβάλει κυριότητα ο Δήμος ως τρίτος, διότι πρόκειται για τμήμα του κτήματος 10 του κτηματολογίου του 40, του πρώην Δήμου Λιτοχώρου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου).

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                      ΠΟΥΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *