Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 04.07

30 Jun 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 04/07/2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.- «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.- Λήψη απόφασης για έγκριση των:

α)Της υπ΄ αρίθμ. 246/27-06-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατεπείγουσες εργασίες ηλεκτρολογικής αποκατάστασης βλαβών δημοτικού οδοφωτισμού παραλίας Τ.Κ. Πόρων», προϋπολογισμού #3.496,80#ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

β)Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

4.-Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.-Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

6.-Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

7.-Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

8.-Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος στις παραλίες του Δήμου Δίου-Ολύμπου για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού ιδίως για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής για τα έτη 2017, 2018 και 2019» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

9.-Λήψη απόφασης σε αίτημα αλλαγής του Μισθωτή μισθωμένου δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ» από φυσικό πρόσωπο (Χαλκίδης Καλλίστρατος του Θεόφιλου) σε νομικό πρόσωπο (εταιρία) με την επωνυμία «Καλλίστρατος Θ. Χαλκίδης & Σία Ε.Ε.» και παράταση χρόνου μίσθωσης (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

10.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #36.828,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

11.-Λήψη απόφασης επί της από 27-04-2017 και με αριθμ. πρωτ. 6217/28-04-2017 αίτησης – δήλωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.»που εδρεύει στην Καρίτσα Πιερίας, ως μισθώτριας δημοτικής έκτασης 199.500 τ.μ. στη θέση «ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» του αγροκτήματος Λιτοχώρου, το οποίο αποτελεί τμήμα του με αριθμό 4 χερσολίβαδου συνολικού εμβαδού 368.000 τ.μ. με σκοπό την καλλιέργεια – δενδροκομία, με αίτημα την αναστολή καταβολής των επόμενων ετήσιων μισθωμάτων, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

12.- Λήψη απόφασης για έγκριση των:

α)Της υπ΄ αρίθμ. 254/30-06-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατεπείγουσα εργασία φόρτωσης απορριμμάτων από διάφορα σημεία συγκέντρωσής τους στη Δ.Ε. Λιτοχώρου» κατά το χρονικό διάστημα από 30-06-2017 έως 03-07-2017 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προϋπολογισμού #3.360,00#ευρώ χ. Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά #4.166,40# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

β)Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

13.- Λήψη απόφασης για έγκριση των:

α)Της υπ΄ αρίθμ. 255/30-06-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατεπείγουσα εργασία φόρτωσης απορριμμάτων από διάφορα σημεία συγκέντρωσής τους στη Δ.Ε. Δίου» κατά το χρονικό διάστημα από 30-06-2017 έως 03-07-2017 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προϋπολογισμού #1.680,00#ευρώ χ. Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά #2.083,20# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

β)Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

14.- Λήψη απόφασης για έγκριση των:

α)Της υπ΄ αρίθμ. 256/30-06-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατεπείγουσα εργασία φόρτωσης απορριμμάτων από διάφορα σημεία συγκέντρωσής τους στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου» κατά το χρονικό διάστημα από 30-06-2017 έως 03-07-2017 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, προϋπολογισμού #6.720,00#ευρώ χ. Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά #8.332,80# ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

β)Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *