Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 20.06

19 Jun 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 20/06/2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού #39.878,40# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

2.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #70.187,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

5.-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

6.-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

7.-Απευθείας ανάθεση του έργου: «Έργο συντήρησης Δημοτικών κτηρίων Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

8.- Απευθείας ανάθεση του έργου: «Έργο συντήρησης Δημοτικών κτηρίων Δ.Κ. Δίου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

9.-Λήψη απόφασης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Πλαταμώνα, με μισθώτρια την Ο.Ε. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», λόγω επανειλημμένης δυστροπίας στην καταβολή του μισθώματος (εισήγηση Νομική Υπηρεσία )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *