ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019

15 Jun 2017
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *