Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 16.06

13 Jun 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 16/06/2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700,00τ.μ. της με αριθμ. τεμ. 416 δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914,00τ.μ. στη θέση «ΜΟΥΤΣΑΛΑ», της Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

3.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης για την εκμίσθωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ορειβατικού καταφυγίου στη δασική θέση «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», της Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

4.-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας«Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017 (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

5.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017 (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

6.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού 63.613,24# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

7.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού #50.786,18# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

8.-«Λήψη απόφασης για ολική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9.-«Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

10.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

11.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.-«Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ΄ σταδίου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #36.828,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *