Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 02.06

30 May 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 02/06/2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α΄ σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) & Β΄ σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #36.828,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

2.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ σταδίου(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισ-μού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #70.187,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ σταδίου(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισ-μού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού #39.878,40# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

4.-«Λήψη απόφασης για ολική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.-«Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6.-«Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρους Κατερίνης για υποβολή ενστάσεων αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Κ. Καρίτσας και στις Τ.Κ. Δίου & Αγίου Σπυρίδωνα, μετά την έκδοση της με αριθμό 86/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» – Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

7.-Έγκριση ή μη παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 για την «Προ-μήθεια απορριμματοφόρου για την Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού#74.400,00#ευ-ρώ (με Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

8.-Επιστροφή παραβόλου ένστασης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

9.- Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη προσφυγής σε Διοικητικά Δικαστήρια κατά της με αριθμό πρωτ. 6308/02-05-2017 απόφασης της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Περι-βάλλοντος, Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους #7.894,00#ευρώ στον Δήμο Δίου-Ολύμπου για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

10.- Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη προσφυγής σε Διοικητικά Δικαστήρια κατά της με αριθμό πρωτ. 2131.24-12/29420/17/25-04-2017 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου συνολικού ύψους #15.000,00#ευρώ του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά του Δήμου (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

11.-Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή τόκων και δικαστικών εξόδων από την διαταγή πληρωμής που εξέδωσε ο Αντωνίτσης Παναγιώτης κατά του πρώην Δήμου Ανατ. Ολύμπου(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.-«Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(2.000,00 τ.μ.) στο Ο.Τ. 115 (αριθμ. τεμ. 106) της Τ.Κ. Ν. Πόρων, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

13.-Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος της με αριθμ. 607 δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.500,00τ.μ. στη θέση «ΠΑΛΙΟΠΟΡΟΣ» της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου».

14.-«Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού #450.000,00€# με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου:«Έργο κρασπεδώσεων –πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Οικονο-μική Υπηρεσία).

15.-«Έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού #300.000,00€# με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του έργου:«Έργο κρασπεδώσεων –πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στις Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *