Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 24.05

24 May 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις 24/5/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος στις παραλίες του Δήμου Δίου-Ολύμπου για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνα), για το έτος 2017(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

η πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το ότι το θέμα αυτό κρίνεται αναγκαίο και κατεπείγον να συζητηθεί, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης μέχρι τις 31 Μαΐου, διότι από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας ή από τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας και τους ενδιαφερομένους, με αντάλλαγμα 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του Δήμου, γεγονός το οποίο δεν θα ήταν προς όφελος του Δήμου, δεδομένου ότι εφόσον το δικαίωμα μεταβιβαστεί από τον Δήμο σε τρίτους για δημοπρασίες που θα προκηρυχθούν μέχρι την 31η Μαΐου, το αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσοστό 30% υπέρ του Δημοσίου και 70% υπέρ του Δήμου, επί του συμφωνηθέντος μισθώματος, γεγονός το οποίο και είναι προς όφελος του Δήμου.

.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *