Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 23.05

19 May 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 23/05/2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(1.125,20 τ.μ.) στο Δημοτικό Πάρκο (ΚΑΤΟΥΝΙΑ) της Δ.Κ. Λιτοχώρου, για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών για μικρά παιδιά (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), το οποίο αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ. 25 Τομέας Β2 τεμαχίου της Δ.Κ. Λιτοχώρου» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

2.-«Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (800,00 τ.μ.) εντός δημοτικού πάρκου (Ο.Τ. 40 βόρεια της Κεντρικής Πλατείας) της Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-«Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(7.664,00 τ.μ.) στο Ο.Τ. 17 (αριθμ. τεμ. 108) της Τ.Κ. Ν. Πόρων, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

4.-«Βεβαίωση αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης τμήμα του δημοτικού ακινήτου «ΑΠΟΘΗΚΗ» (Κληροδότημα Μπάκα) στην θέση «Καλύβια Βαρικού Λιτοχώρου», έτους 2016(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου»(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης)

6.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου»(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

7.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

8.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.973,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

9.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.998,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

10.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.920,60# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

11.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

12.-«Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

13.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Καθαριότητα παραλιακών ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπο-λογισμού #55.000,00#ευρώ με (Φ.Π.Α.24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγω-νισμού).

14.-«Λήψη απόφασης για εξέταση της αριθμ. πρωτ. 7194/15-05-2017 ένστασης της εταιρίας «ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της 82/2017 Α.Ο.Ε. που αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α΄ σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) & Β΄ σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

15.-Απευθείας ανάθεση του έργου:«Έργο συντήρησης Δημοτικών κτηρίων Δ.Κ. Λιτοχώρου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *