Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 24.04

20 Apr 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 24/04/2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Συγκρότηση των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών έργων – εργασιών και αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων και προσφυγών του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017(εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

2.-«Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια διαφόρων παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

3.-«Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.-«Έγκριση ή μη μείωσης κατά ποσοστό 20% επί του μισθώματος του μισθίου δημοτικού καταστήματος με την επωνυμία «ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ» που ζητήθηκε με την αρ. κατ. 47/2015 αγωγή του «Παραγωγικού Συνεταιρισμού Γυναικών Λιτοχώρου» κατά του Δήμου και συζητήθηκε στις 17-01-2017. (εισήγηση κ. Χατζή Αθηνά).

5.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)» συνολικού προϋπολογισμού #70.406,65# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

6.-«Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

7.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια inverter για τα αντλιοστάσια της Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #36.828,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων- Ψήφιση πίστωσης(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

8.-«Λήψη απόφασης για ολική-μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10.-«Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11.-Απευθείας ανάθεση του έργου:«Έργο συντήρησης Δημοτικών κτηρίων Δ.Κ. Λιτο-χώρου» (εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

12.-Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο Κατερίνης ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας δικαιούχων αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθμό 57/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου -Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

13.- Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 288/2016 Α.Ο.Ε. .

14.-Αίτηση του Καρίνα Αθανασίου του Γεωργίου με αριθμ. πρωτ.3631/16-3-2017 για εξώδικη διευθέτηση διαφοράς με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, που αφορά την με αριθμό κατάθεσης 38/2016 αγωγή στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης (εισήγηση κ. Χατζή Αθηνά)

15.-Άσκηση προσφυγής κατά της με αριθμό πρωτ. 1764/03-04-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με την οποία ακυρώνεται η με αριθμ. 316/2016 Α.Δ.Σ. του Δήμου Δίου-Ολύμπου ενώπιον της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (εισήγηση κ. Χατζή Αθηνά).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *