Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29.03

24 Mar 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 29/03/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου«Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στις Τ.Κ. Δίου-Πλατανακίων-Αγίου Σπυρίδωνα-Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου» (εισήγηση Επιτρο-πή Διενέργειας Διαγωνισμού).

2-Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα παραλιακών ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού #55.000,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

4.-Δέσμευση πιστώσεων για δαπάνες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.-«Δέσμευση πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν απλήρωτες υποχρεώσεις προηγουμένων ετών (Π.Ο.Ε.)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6.-«Δέσμευση πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων (συνεχιζόμενα από προηγούμενα έτη)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7.-«Δέσμευση πιστώσεων για διάφορες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου, έτους 2017». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

8-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού #40.000,00# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων- Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

9.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (1.125,20 τ.μ.) εντός του ΟΤ 25 στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου (ΚΑΤΟΥΝΙΑ)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

10.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (2.000,00 τ.μ.) στο Ο.Τ. 15 (αριθμ. τεμ. 106) της Τ.Κ. Ν. Πόρων, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

11.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (7.664,00 τ.μ.) στο Ο.Τ. 17 (αριθμ. τεμ. 108) της Τ.Κ. Ν. Πόρων, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ)» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

12.-«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (800,00 τ.μ.) εντός δημοτικού πάρκου βόρεια της Κεντρικής Πλατείας Λεπτοκαρυάς, για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

13.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)» συνολικού προϋπολογισμού #70.406,65# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

14.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου»(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης)

15.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου»(εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

16.-«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Πούλιος Ιωάννης).

17.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.998,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

18.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.998,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

19.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #19.998,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%), καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-Ψήφιση πίστωσης (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *