Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22.03

17 Mar 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 22/03/2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-«Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Δ΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

2.-«Λήψη απόφασης για εξέταση της αριθμ. πρωτ. 3443/13-03-2017 ένστασης του ΠΡΟΜ/ΚΟΥ ΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΚΑΤΑΣ/ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ¨ΣΕΗΠ Π.Ε.¨ κατά της 37/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης για εξέταση της αριθμ. πρωτ. 2689/24-02-2017 ένστασης της εταιρίας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της 29/2017 Α.Ο.Ε. που αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Β σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #70.187,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-«Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων για τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων προμηθειών, μέχρι του ποσού των #24.800,00#ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το 2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

4.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης –ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #49.797,99# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

5.-Επικύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου», προϋπολογισμού #2.341,49# ευρώ με (Φ.Π.Α. 13% & 24%), για το έτος 2017 (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

6.-«Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή προτάσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

7.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

8.-«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 ως προς τις 9,10,11/2017 Α.Ο.Ε. και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *