Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 06.03

06 Mar 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στις 06/03/2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

2.-«Λήψη απόφασης για εξέταση της αριθμ. πρωτ. 2689/24-02-2017 ένστασης της εταιρίας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της 29/2017 Α.Ο.Ε. που αφορά το Β στάδιο (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

.

η πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από καταληκτική ημερομηνία εξέτασης της ένστασης που υπέβαλε η εταιρία «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της 29/2017 Α.Ο.Ε. που αφορά το Β στάδιο (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου».

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *