Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου για το έτος 2017

03 Mar 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου

Στάσιμου Εμπορίου, για το έτος 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.-Τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3.-Την υπ’αριθμ. 17/2016 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του Δήμου Δίου Ολύμπου, με την οποία εισηγείται προς τον Περιφερειάρχη για τον καθορισμό αριθμού αδειών, θέσεων και ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.

4.-Τις υπ’αριθμ. πρωτ: 181504(1093)/27-04-2016, 242841(1498)/15-06-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας περί «Καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Δίου-Ολύμπου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη χορήγηση σαράντα δύο (39) συνολικά θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2017 στο Δήμο Δίου Ολύμπου. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι η εξής:

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

-ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) θέσεις για πώληση καλαμποκιού-ξηρών καρπών-γριάς μαλλί: α)μία θέση

Απέναντι από το κάμπινγκ <ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ> (μπροστά από την ιδιοκτησία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ), β) μία θέση δίπλα από το αρτοποιείο ΓΑΛΑΝΗ Κ. ΜΙΧΟΥ Μ., γ) μία θέση απέναντι από το ξενοδοχείο <ΣΑΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ> και δ) μία θέση στην είσοδο του οικισμού <ΣΤΑΥΡΟΣ>.

Δ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

Ε) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ

ΣΤ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

-Δέκα (10) θέσεις για πώληση καλαμποκιού-ξηρών καρπών-γριάς μαλλί: όλες και οι δέκα θέσεις είναι από την Λαϊκή Αγορά μέχρι την Κ. Πλατεία του οικισμού και στο δρόμο μπροστά από το Δημ. Σχολείο (εκτός έμπροσθεν εισόδων κατ/των).

Ζ) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΕΦΕΣΣΟΥ

Το τέλος και η καταβολή του τέλους ανά θέση και δραστηριότητα καθορίζεται στην με αριθ. 17/2016 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Δικαιούχοι Άσκησης Δραστηριότητας Πωλητή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό(12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς.

β)μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα.

γ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α’82).

δ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαρυές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

ε)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.

στ)μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

ζ)μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μία φορά κάθε χρόνο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από την παρούσα προκήρυξη στην αρμόδια αρχή Δήμος Δίου Ολύμπου (Πρωτόκολλο) τα κάτωθι:

 1. Αίτηση υπο μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι:

 • Δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

 • Δεν είναι συνταξιούχος

 1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνει το είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλήσει.

 2. Πιστοποιητικό ανεργίας.

 3. Πιστοποιητικό:

 • Αναπηρίας τουλάχιστον 50% ή τυφλών.

 • Πολυτέκνων ή Τριτέκνων.

 • Ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του Ν.1370/1944 (Α’82).

 • Γονέων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία.

 • Ομογενών Βορειοηπειρωτών και ομογενών παλινοστούντων.

 • Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά.

 • Απεξαρτημένων ατόμων.

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:

 1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος Ν.4045/1960 (Α’47) & Ν.1642/1986 (Α’125).

 2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.

 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει (με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου) επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών.

Αιτήσεις-Διαδικασία-Χρόνος Υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου Ολύμπου (Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου 15-Λιτόχωρο) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 06/03/2017 μέχρι και 06/04/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάσει την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση, συμπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και 06/04/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δήμο Δίου Ολύμπου στο Λιτόχωρο (γραφείο πρωτοκόλλου τηλ: 2352350137)

Δημοσίευση Προκήρυξης

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Δίου Ολύμπου, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δ.Ε. του Δήμου Δίου Ολύμπου, ενώ θα διατίθεται από τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *