Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21.02

16 Feb 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 21/02/2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου για την Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00#ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) (σχετ. 34/2016 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

.

2.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων – χαρτιού, φωτοαντιγράφων, εντύπων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #52.455,72#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(σχετ. 03/2016 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στην ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου«Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στις Τ.Κ. Δίου-Πλατανακίων-Αγίου Σπυρίδωνα-Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου»(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

4.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Β σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #70.187,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

5.-Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου«Ανάπλαση κεντρικής οδού Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου)» συνολικού προϋπολογισμού #973.946,44# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

6.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ σταδίου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)» συνολικού προϋπολογισμού #70.406,65# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

7-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Γ σταδίου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών – κατάταξη προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης –ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #49.797,99# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

8-΄Εγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

9.-«Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/06)»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

10.-«Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (συνεχιζόμενα) σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/06)»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *