Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03.02

30 Jan 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 03/02/2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.- Λήψη απόφασης προς άσκηση του ένδικου βοηθήματος (προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152Ν. 3463/2006) κατά της από 17-01-2017 και αρ.πρωτ. 10966/2017 απόφασης του Γεν. Γραμ. Αποκεντρ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης ακύρωσης της με αριθμ. 289/2016 Α.Ο.Ε. αναφορικά με την έγκριση α) της αρίθμ. 416/30-11-2016 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατεπείγουσα εργασία αποχιονισμού και καθαρισμού του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου από τις χιονοπτώσεις της 29ης Νοεμβρίου 2016», προϋπολογισμού #6.720,00#ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ευρώ #8.332,80# (με Φ.Π.Α. 24%) και β)της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 »(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).

2.-Λήψη απόφασης προς άσκηση του ένδικου βοηθήματος (προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 152Ν. 3463/2006) κατά της από 17-01-2017 και αρ.πρωτ. 10965/2017 απόφασης του Γεν. Γραμ. Αποκεντρ. Διοίκησης Μακ.-Θράκης ακύρωσης της με αριθμ. 290/2016 Α.Ο.Ε. αναφορικά με την έγκριση α) της αρίθμ. 417/30-11-2016 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατεπείγουσα εργασία αποχιονισμού και καθαρισμού του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου-Ολύμπου από τις χιονοπτώσεις της 29ης Νοεμβρίου 2016», προϋπολογισμού #6.720,00#ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ευρώ #8.332,80# (με Φ.Π.Α. 24%) και β)της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).

.

.3.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #36.093,61#ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%) για το έτος 2017 (σχετ. 05/2016 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

4.- Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #29.950,71#ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (σχετ. 36/2016 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

5.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #29.950,71#ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (σχετ. 36/2016 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

6.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών-μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #29.950,71#ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017 (σχετ. 36/2016 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

7.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #11.956,14#ευρώ (με Φ.Π.Α. 13% & 24%) για το έτος 2017 (σχετ. 02/2016 μελέτη) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

8.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Β σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)» συνολικού προϋπολογισμού #70.406,65# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

9-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Β σταδίου (αξιολόγηση – τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης –ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου» συνολικού προϋπολογισμού #49.797,99# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

10.-«Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/06)»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

11.-«Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» έτους 2017(εισήγηση κ. Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος).

12.-«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου», καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων, για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *