Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 24.01

20 Jan 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 24/01/2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1-«Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον συνταχθέντα προϋπολογισμό των εσόδων & εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους 2017 προς το Δημοτικό Συμβούλιο» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

.

2.-«Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων οικον. έτους 2016» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *