Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 20.01

17 Jan 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 20/01/2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1-Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στην ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου«Ανάπλαση κεντρικής οδού Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου)» συνολικού προϋπολογισμού #973.946,44# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

2.-Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #70.801,52#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) (εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

3.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Α σταδίου (αποσφράγιση κυρίως φακέλου και φακέλων δικ/κών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #70.187,72# ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%)(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

4.-«Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων(καύσιμα) σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/06) & την 7ΠΣ/29-12-2016 Πράξη Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Πιερίας»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

5.-«Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/06)»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6.-Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αριθμ. 5/09-01-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία αποχιονισμού Δ.Ε. Λιτο-χώρου». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

7.-Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αριθμ. 6/09-01-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία αποχιονισμού Δ.Ε. Δίου». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

8.-Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αριθμ. 7/09-01-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία αποχιονισμού Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

9.-Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αριθμ. 8/10-01-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία αποχιονισμού Δ.Ε. Λιτο-χώρου». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

10.-Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αριθμ. 9/10-01-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία αποχιονισμού Δ.Ε. Δίου». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

11.-Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ. αριθμ. 10/10-01-2017 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εργασία αποχιονισμού Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου». (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *