Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13.12

12 Dec 2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 13/12/2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.-Λήψη απόφασης προς άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της αγωγής, καθώς και κάθε άλλης νόμιμης ενέργειας, προς διεκδίκηση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 500τ.μ. που βρίσκεται μέσα στην μεγαλύτερη δημοτική έκταση των 13.543 στρ. ή 13.095στρ., κείμενης ανατολικά και βορειοανατολικά της πόλης του Λιτοχώρου σε συνέχεια του οικισμού αυτής και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Τ.ΕΘ.Α., η οποία αναγνωρίσθηκε ότι ανήκει στην κυριότητα του Δήμου με την με αριθμό 1216/2006 απόφαση του Εφετείου Θεσ/νίκης, μεταγραφείσα νομίμως και η οποία κατέχεται από τους Μπαλάτο Γεώργιο του Νικολάου και Νικόλαο Μπαλάτο του Γεωργίου (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

2.-Λήψη απόφασης προς άσκηση του ενδίκου βοηθήματος των νόμιμων εξώδικων και δικαστικών ενεργειών κατά του μισθωτή Δημητρίου Παραλυκίδη του Ιωάννη, κατοίκου Αιγινίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, προς απόδοση της χρήσης δημοτικού ακινήτου, ήτοι του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Κορομηλιά» της Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, μετά την λήξη του χρόνου της μίσθωσης(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
.
3.-«Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου προς άσκηση εξωδίκων και δικαστικών ενεργειών στην υπόθεση μισθωμένου δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) επί της οδού Απελλού 1 στη Θεσσαλονίκη, προς απόδοση της χρήσης αυτού, λόγω δυστροπίας στην καταβολή μισθωμάτων» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

4.-Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων – χαρτιού, φωτοαντιγράφων, εντύπων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π.) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π. του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού #52.455,72#ευρώ με (Φ.Π.Α. 24%) για το έτος 2017(εισήγηση Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).
.

.5.-«Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου, οικονομικού έτους 2016»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

6. –Επανυποβολή και εξέταση του αιτήματος της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε.» για εξώδικη επίλυση διαφοράς με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

7.-«Παράταση της από 07-03-2016 σύμβασης προμήθειας τροφίμων (ειδών παντοπωλείου) για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών, έτους 2016» (εισήγηση Τμήμα Προμηθειών).

8.-«Παράταση της από 03-03-2016 σύμβασης προμήθειας τροφίμων (ειδών κρεοπωλείου) για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών, έτους 2016» (εισήγηση Τμήμα Προμηθειών).

9.-«Παράταση της από 26-04-2016 σύμβασης προμήθειας τροφίμων (ειδών αρτοποιείου) για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, για χρονικό διάστημα (2) δύο μηνών, έτους 2016» (εισήγηση Τμήμα Προμηθειών).

10.-«Παράταση της από 26-02-2016 σύμβασης προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών, έτους 2016» (εισήγηση Τμήμα Προμηθειών).

11.-«Παράταση της από 17-03-2016 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων μηνών, έτους 2016» (εισήγηση Τμήμα Προμηθειών).

12.-Λήψη απόφασης προς συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού επί της από 22-07-2016 και με αύξ. Αριθμό καταθ. 46771/3543/2/-07-2016 αγωγής της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ-ΣΥΜ-ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τακτική διαδικασία και στρέφεται ΚΑΤΑ του Δήμου Δίου-Ολύμπου, σε συνδυασμό με την αριθμ. πρωτ. 20786/24-11-2016 πρόταση της ανωτέρω ενάγουσας εταιρίας. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).

13.- Λήψη απόφασης για έγκριση των:
1) Υπ΄ αρίθμ. 416/30-11-2016 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Κατεπείγουσα εργασία αποχιονισμού και καθαρισμού του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, από τις χιονοπτώσεις της 29ης Νοεμβρίου 2016», προϋπολογισμού 6.720,00 ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ευρώ 8.332,80 (με Φ.Π.Α. 24%)
2)Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 και υποβολή στο δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

14.- Λήψη απόφασης για έγκριση των:
1)Υπ΄ αρίθμ. 417/30-11-2016 απόφασης του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου για απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Κατεπείγουσα εργασία αποχιονισμού και καθαρισμού του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, από τις χιονοπτώσεις της 29ης Νοεμβρίου 2016», προϋπολογισμού 6.720,00 ευρώ εκτός Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά ευρώ 8.332,80 (με Φ.Π.Α. 24%)
2)Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 και υποβολή στο δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. (εισήγηση ο Πρόεδρος κ. Ζτάνης Γεώργιος).

15.-«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια παραβόλων ΚΤΕΟ»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

16.-Θεώρηση – έγκριση του προϋπολογισμού συντήρησης έργων δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Ενιπέως Λιτοχώρου, για το έτος 2017 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *